You are here:  / Marketing w praktyce / Współpraca przedsiębiorstw międzynarodowych z mediami

Współpraca przedsiębiorstw międzynarodowych z mediami

post by related

related post

Współpraca przedsiębiorstw międzynarodowych z mediami
• blisko 85% firm dysponuje listą dziennikarzy,
• ponad 71% respondentów organizuje konferencje prasowe dla mediów, a jedną z podstawowych przesłanek zwoływania konferencji jest wprowadzanie na rynek nowego lub udoskonalonego produktu,
• 36% firm międzynarodowych zatrudnia rzecznika prasowego.

Rodzaje targów
Regionalne, krajowe, międzynarodowe,
Wielobranżowe, jednobranżowe,
Otwarte, zamknięte,
Konsumpcyjne, ekspozycyjne.
Funkcje targów
Handlowa: działania związane bezpośrednio ze zwiększaniem sprzedaży,
Promocyjna: ogólna promocja przedsiębiorstwa i jego wizerunku.
Cele uczestnictwa w targach
Wydarzenia specjalne
Różnego rodzaju imprezy skierowane do wybranych grup otoczenia i umożliwiające im aktywny udział w procesie komunikacji.

Przyczyny organizowania wydarzeń specjalnych
• Wspieranie promocji firmy oraz produktów przedsiębiorstwa,
• Wprowadzanie na rynek nowych lub zmodyfikowanych wyrobów,
• Zyskiwanie zainteresowania mediów,
• Potrzeba dotarcia do specyficznych grup odbiorców,
• Możliwość poznania postaw i potrzeb otoczenia dzięki bezpośredniemu kontaktowi.
Wydarzenia specjalne
Przykładowe imprezy towarzyszące obchodom jubileuszu
• Przygotowanie przyjęcia dla gości
i dziennikarzy,
• Organizacja uroczystości dla pracowników,
• Przygotowanie wystaw obrazujących historię organizacji lub prezentujących produkty,
• Rozpisanie konkursów na tematy związane
z funkcjonowaniem firmy,
• Opracowanie wydawnictw jubileuszowych.
Współpraca
ze społecznością lokalną
Relacje ze społecznością lokalną to planowana, aktywna i ciągła współpraca z tą grupą społeczną na rzecz utrzymywania oraz poprawienia warunków jej otoczenia
w celu zapewnienia korzyści zarówno organizacji, jak i społeczności.

Współpraca
ze społecznością lokalną
• Stypendia i dotacje,
• Świadczenia rzeczowe,
• Oddelegowanie pracowników
do prac nad projektami związanymi
ze społecznością lokalną,
• Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i in.
Lobbing
Zdolność przekonania decydenta do zrobienia czegoś, czego nie zrobiłby bez perswazji lobbysty, lub też do zaniechania czegoś, co normalnie by zrealizował.
Rodzaje lobbingu
• Lobbing bezpośredni:
– przygotowanie projektów ustaw
i rozporządzeń,
– proponowanie rozwiązań legislacyjnych popartych interesem społecznym,
– utrzymywanie stałego kontaktu
z urzędnikami,
– tworzenie stowarzyszeń,
• Lobbing pośredni
Lobbing jako narzędzie public relations firm międzynarodowych
• blisko połowa przedsiębiorstw posługuje się lobbingiem,
• podstawową przesłanką lobbingu jest chęć poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa lub całego sektora,
do którego należy firma,
• najczęściej stosowaną metodą lobbingu jest dostarczanie przedstawicielom władz rządowych i samorządowych specjalistycznych opracowań, analiz lub ekspertyz.

Współpraca przedsiębiorstw międzynarodowych z mediami
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)