You are here:  / Reklama podprogowa / Kampania PR i Komunikowanie w PR

Kampania PR i Komunikowanie w PR

post by related

related post

Komunikowanie

Ocena rezultatów
– monitoring mediów – dokumentacja informacji ukazujących się w mediach
– badanie stopnia zauważenia i przyswojenia informacji przez grupy otoczenia
– analiza zmian zachowań, nastawienia i postaw
Narzędzia badania skuteczności kampanii:
– badania ankietowe
-zogniskowane wywiady grupowe
– testy skojarzeń słownych, uzupełnień zdań

Cykl sprawnego działania wg prof. Kotarbińskiego
1.określić cel działania
2. przeanalizować cel pod kątem dostępnych sił, środków, możliwości
3. zgromadzić siły i środki
4. wykonać
5. dokonać kontroli i wyciągnąć wnioski

Kampania PR
to wysiłki organizacji skoncentrowane na osiąganiu celów służących kształtowaniu pozytywnych relacji z otoczeniem społecznym przy wykorzystaniu narzędzi komunikacji. Do pewnego stopnia kampanie public relations można porównać z kampaniami promocyjnymi, ale w  wypadku PR nacisk kładziony jest bardziej na poinformowanie czy nawiązanie dialogu  z otoczeniem, niż na perswazję i skłanianie odbiorców do podjęcia pewnych działań (np.zakup towaru)

Etapy kampanii PR
1. Badania – to fundament dla kolejnych  elementów kampanii. Obejmują zbieranie i analizowanie informacji na temat wiedzy, opinii, postaw, zachowań grup otoczenia, które mogą wpływać na funkcjonowanie organizacji. Dostarczają informacji potrzebnych zarówno do planowania działań PR jak i do oceny ich skuteczności .
2.Planowanie – określenie szczegółowych celów kampanii PR, wybór publiczności docelowych, przedstawienie programów działania. Na tym etapie następuje wskazanie konkretnych narzędzi PR, które zostaną wykorzystane w procesie komunikacji.
3. Komunikacja – wdrażanie wcześniej zaplanowanych działań, które polegają na przekazaniu odpowiednich informacji wybranym grupom otoczenia przy wykorzystywaniu właściwych narzędzi.
4. Ocena – ostatni etap prowadzenia kampanii PR, jej zadaniem jest oszacowanie rezultatów wdrażanych programów, monitoring mediów, badanie stopnia zauważenia i przyswojenia informacji przez grupy otoczenia, analiza zmian zachowań, nastawienia i postaw. Reakcje odbiorców na działania PR.

Każda kampania PR powinna być opracowana strategicznie
Analiza sytuacji wyjściowej
1. Ocena pozycji firmy w otoczeniu
– analiza wizerunku firmy
– analiza pożądanych zmian wizerunku
– ocena poparcia grup otoczenia dla zamierzeń firmy

2. Wykorzystywane narzędzia
– analiza SWOT
– profil semantyczny przedsiębiorstwa
– audyt komunikacyjny ( bezpośrednio do konsumenta, pośrednio – grupy opiniotwórcze, za pośrednictwem mediów (plan mediowy)

3. Źródła informacji:
– pracownicy firmy
– reklamacje
– doradcy zewnętrzni
– wewnętrzne dane statystyczne
– wycinki prasowe
– wypowiedzi liderów opinii publicznej

Kampania PR i Komunikowanie w PR
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)