You are here:  / Marketing w internecie / Determinanty wizerunku

Determinanty wizerunku

post by related

related post

Determinanty Wizerunku
„Potrzeba lat, by zbudować dobrą reputację, a tylko moment, by ją stracić.”
Wizerunek
Wizerunek z niem. wyobrażenie jakiegoś przedmiotu lub człowieka, obraz, podobizna. Wizerunek kogoś lub czegoś może powstawać bezpośrednio lub pośrednio. Nasz indywidualny kontakt z obiektem poznania pozostawia w nas wyobrażenie, wyrabiamy sobie jakąś opinię . Może ona powstać również za pośrednictwem kogoś. Wtedy przejmujemy pośrednio czyjąś opinię.

„ Wizerunek to wyobrażenie, jakie jedna lub wiele publiczności ma o sobie, przedsiębiorstwie lub instytucji , nie jest to obraz rzeczywisty , dokładnie i szczegółowo nakreślony , ale raczej mozaika wielu szczegółów, podchwyconych przypadkowo, fragmentarycznie , o nieostrych różnicach”
Wizerunek – powszechnie istniejąca opinia na temat np. danej firmy.

Wizerunek jest efektem działalności PR, jest skutkiem następstwem sposobu komunikowania osobowości /tożsamości organizacji czyli pewnej obiektywnej rzeczywistości: celów, treści, form działania, szczególnych kompetencji.
Determinanty wizerunku organizacji:
Stan organizacji czyli przedmiot zainteresowania i ocen otoczenia
misja – zamierzenia i aspiracje organizacji
normy postępowania
tożsamość jako pewien zestaw cech, które organizacja pragnie wykształcić i przekazywać otoczeniu
strategie koncepcje działania i ich urzeczywistnienie
zasoby materialne.
stopień urzeczywistnienia tych deklaracji i obietnic w działalności , ich przejawy i trwałość
Oferta produktowa, realizowane programy, marki produktów, zasoby materialne
Komunikowanie o organizacji (funkcje)
stopień efektywnego upowszechniania informacji o organizacji
nie zależy tylko od przekazów PR ale także od sytuacji, wydarzeń, zjawisk społecznych.

Rezonans społeczny (opinia społeczna, grupy otoczenia)
czynnik racjonalny ( stan wiedzy o organizacji) – wiedza o organizacji, świadomość jej spraw, doświadczeń z nią czyli sfery rozumowej odnoszącej się do stanu spraw organizacji oraz komunikowania
emocjonalny – wyobrażenia, lęki, odczucia
społeczny- regulowany przez normy, wartości
Rezonans społeczny stanu organizacji oraz stanu komunikowania zależy więc od sfery afektywnej, a nie tylko rozumowej, racjonalnej oraz norm społecznych, norm grup z którą ludzie czują się związani
Rodzaje wizerunków
wizerunek zwykły – postrzeganie organizacji na zewnątrz
wizerunek lustrzany (własny) będący obrazem danej firmy wśród jej pracowników
wizerunek pożądany, który jest obrazem docelowym, określającym jak firma chciałaby widzieć siebie lub jak uważa, że powinno ją widzieć otoczenie
wizerunek optymalny, będący optymalnym kompromisem pomiędzy trzema wymienionymi rodzajami wizerunku, który jest możliwy do realnego osiągnięcia w danych warunkach.

wizerunek publiczny – to rodzaj niematerialnego obrazu osoby lub instytucji, rozpowszechnianego przez media masowe, którego odbiorcą jest opinia publiczna. W umysłach odbiorców media tworzą rodzaj swoistej wizji, która jest stanem subiektywnej wiedzy na temat jednostki, instytucji i programu, jaki oferują. Wizerunek nie może istnieć w oderwaniu od podmiotu, którego dotyczy. Jest to rodzaj postawy, jaki przyjmują odbiorcy w stosunku do nosiciela wizerunku tj. osoby publicznej lub instytucji. Jest on wypadkową doświadczeń medialnych (komunikowanie masowe) i osobistych (komunikowanie interpersonalne) odbiorcy.

Elementy wizerunku całościowego
Otoczenie
podział społeczeństwa na w miarę jednorodne grupy – publiczność

Działania public relations muszą być dostosowane do potrzeb poszczególnych grup.
Świadomość istnienia różnic pomiędzy grupami stanowi punkt wyjścia do tworzenia skutecznych programów PR.
Kryterium podziału otoczenia
1. wpływ jaki dana grupa wywiera bądź może wywierać na organizację:
publiczność podstawowa ( pracownicy , klienci)
publiczność wtórna i marginalna
2. wpływ jaki dana grupa ma na obecne lub przyszłościowe funkcjonowanie organizacji:
publiczność tradycyjna
publiczność przyszłościowa
3. wpływ jaki dana publiczność ma na pojawiające się kryzysy:
publiczność utajniona ( nie jest świadoma zaistniałego problemu)
publiczność świadoma (problem został rozpoznany)
publiczność aktywna (organizuje się , aby rozwiązać problem)
4. Stosunek wobec organizacji
zwolennicy
przeciwnicy
niezaangażowani
Grupy interesów
interesy, jakimi grupy te powiązane są z organizacją oraz posiadana przez nią władza

Determinanty wizerunku
1 vote, 5.00 avg. rating (96% score)