// you’re reading...

Reklama prasowa

Funkcje reklamy

Przyglądając się powyższym definicjom możemy uznać, że podstawowymi zadaniami reklamy jest informowanie oraz perswazja. Reklama jest jednym z narzędzi marketingowych wykorzystywanych w walce konkurencyjnej mającej na celu opanowanie jak największego rynku. Ma ona na celu wzbudzenie potrzeby posiadania reklamowanego towaru oraz zachęcenie potencjalnych klientów do jego zakupu. Obecnie coraz częściej w reklamie przeważa funkcja perswazyjna nad informacyjną. Działanie współczesnego komunikatu reklamowego nastawione jest nie tyle na przekazywanie istotnych informacji o produkcie, co raczej na wzbudzanie odpowiednich emocji u odbiorcy. Tendencję taka występuje również w reklamowaniu produktów o zakupie, których powinny decydować racjonalne decyzje konsumenta, jak na przykład farmaceutyki, usługi finansowe, itp.
Perswazyjna rola reklamy jest najistotniejsza z tego względu, gdyż ma na celu przekonanie konsumenta, że z szerokiej gamy produktów danego typu właśnie ten najlepiej zaspokoi jego pragnienia. Funkcja ta odnosi skutek wtedy, gdy dzięki reklamie przedsiębiorca osiąga cele ekonomiczne, zwiększając obroty. Wzrost znaczenia perswazyjnej roli reklamy wynika między innymi z tego, że musi ona walczyć z konkurencyjnymi środkami marketingowymi oraz wymaganiami jakie stawia jej współczesny konsument. Obecnie dochodzi do takich paradoksów, że reklama musi reklamować samą siebie. Co więcej niektórzy skłonni są głosić upadek reklamy pełniącej funkcję wspomagania sprzedaży i zaczynają zaliczać ją do sztuki. Często podawane są przykłady reklam, które zdobywają wysokie miejsca w licznych konkursach, co jednak w żaden sposób nie przekłada się na wyniki sprzedażowe. Ponadto człowiek zalewany jest obecnie taką ilością komunikatów, że trzeba szukać nowych środków, które wzbudzą zainteresowanie u konsumenta i przekonają go do zakupu towaru . Jednym z takich sposobów staje się reklama wykorzystująca słowa bądź zdania o dużym ładunku emocjonalnym oraz bodźce wizualne wywołujące emocje, czyli takie które są w stanie zwrócić uwagę odbiorcy, zainteresować go produktem, wzbudzić pragnienie jego zakupu oraz pobudzić do działania. Jednocześnie sfera poznawcza reklamy zostaje sprowadzona do minimum.1
Dawniej reklama pełniła jedynie rolę informacyjną mówiąc o dostępności towaru i jego zaletach. W związku z tą jej rolą główny wymóg jaki przed nią się stawia jest prawdomówność. To, co pokazuje reklama powinno być zgodne z prawdą. Jak było wcześniej wspomniane funkcja ta zeszła na dalszy plan pozostając w cieniu funkcji perswazyjnej. Coraz częściej informacja ogranicza się do podania marki produktu oraz do pokazania jego szczególnych zastosowań. Jak zauważa E. Nowińska  funkcja informacyjna nabrała znaczenia od momentu, w którym konsument przestał być „przedmiotem” a stał się „podmiotem” równoprawnym uczestnikiem rynku.2 Ponadto stanowi ona istotny element gry wolno rynkowej przekazując konkurencji informacje o podejmowanych przez innego przedsiębiorcę działaniach. Jeżeli dajmy na to sklep obniża cenę swoich towarów o 30% i wywiesza tą informacje traktując jako pewnego rodzaju reklamę zachęcającą do zakupów, to jest to ważny komunikat dla konkurencji, która zazwyczaj podejmuje odpowiednie kroki. Tak, więc reklama ma istotny wpływ na kształtowanie cen i jakości towarów.
Kolejną ważną cechą reklamy ściśle powiązaną z funkcją informacyjną jest to, że pełni ona swego rodzaju drogowskaz ułatwiający wybór wśród masy produktów. Jeżeli agitacja odniosła skutek i wywołaliśmy u odbiorcy pożądane pragnienie, to reklama ułatwia mu podjęcie zamierzonego przez nas wyboru. Pod wpływem sugestii zwartych w komunikacje niezdecydowany nabywca wybiera reklamowany przez nas produkt.
W dyskusjach na temat reklamy po jednej stronie spotykamy się z jej całkowitymi przeciwnikami, domagającymi się jej zakazania, po drugiej znajdują się zwolennicy opowiadający się za zniesieniem wszelkich zakazów jej dotyczących.